Telefon kontaktowy
+ (48) 609-013-614
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Sobota

Regulamin Praktyki Fizjoterapeutycznej

Regulamin określa zasady korzystania z usług fizjoterapeutycznych oraz treningu, panujące w gabinecie Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport Amadeusz Miąsik.

§1 PODSTAWA PRAWNA

 1. Gabinet Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport Amadeusz Miąsik prowadzony jest przez Fizjoterapeutę Amadeusza Miąsika, prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Zbyszewskiego 9/46, 35-119 Rzeszów, NIP: 8133680400, REGON: 181020752.
 2. Praktyka zawodowa zwana dalej: „Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport” prowadzi działalność leczniczą w oparciu o:
  1. przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  2. przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
  3. przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  4. postanowienia niniejszego Regulaminu Praktyki Fizjoterapeutycznej.
 3. Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport posiada wpis do księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr 000000237488 (Rejestr Praktyk Fizjoterapeutów) z dn. 05.03.2021 r.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klientem/Pacjentem może zostać osoba pełnoletnia bądź niepełnoletnia za zgodą rodziców i w obecności rodzica lub opiekuna prawnego nieletniego.
 2. Pracownikami Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport są wykwalifikowani Fizjoterapeuci z uzyskanym aktualnym numerem prawa wykonywania zawodu nadawanym przez Krajową Izbę Fizjoterapeutyczną w Polsce. Prawo wykonywania zawodu określa kwalifikacje każdego Fizjoterapeuty w Polsce, czyli ukończoną uczelnię na poziomie licencjackim lub magisterskim.
 3. Na terenie Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport nie mogą przebywać zwierzęta, obowiązuje zakaz spożywania produktów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych (w tym również e-papierosów).
 4. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w miejscu praktyki zawodowej oraz
  w miejscu wezwania.
 5. Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej pod adresem: (https://fizjohealthcare.pl)

§3 CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów przez wykwalifikowany personel usług z zakresu fizjoterapii, masażu, treningu funkcjonalnego i medycznego.
 2. Do zadań Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport należy:
  1. zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług fizjoterapeutycznych,
   z zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Pacjenta oraz świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Pacjenta,
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:
   1. wizyta fizjoterapeutyczna, także w domu pacjenta,
   2. badanie funkcjonalne i fizjoterapia,
   3. wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń,
   4. terapia manualna,
   5. masaż, drenaż pneumatyczny,
   6. elektrostymulacja,
   7. igłoterapia sucha,
   8. fizjoprofilaktyka,
   9. terapia blizny, blizny po CC,
   10. terapia stawów skroniowo-żuchwowych
   11. fizjoterapia przed i pooperacyjna w celu powrotu do pełnej funkcjonalności i aktywności fizycznej,
   12. udzielanie świadczeń z zakresu treningu funkcjonalnego, medycznego dla Pacjentów wymagających odpowiedniego przygotowania w zakresie motoryki po urazach, po przebytej operacji tak, aby jak najszybciej mógł Pacjent wrócić do pełnej aktywności fizycznej oraz w przygotowaniach do zawodów sportowych jak i sportów zimowych.

§4 PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego, mailowego lub osobistego zgłoszenia za pomocą kalendarza online.
 2. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną.
 3. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu.
 4. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, a także, na ich podstawie, określony cel i plan terapii.
 5. Przed przystąpieniem do terapii Pacjent wyraża zgodę na piśmie na jej przeprowadzenie.
 6. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:
  1. Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty;
  2. uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta;
  3. Pacjent nie zadbał o higienę osobistą;
  4. Pacjent przyszedł pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  5. podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie samopoczucia Pacjenta lub wystąpienie zmian w wyglądzie skóry.
 7. Do terapii Pacjent przygotowany jest w wygodny strój zapewniający mu komfort oraz nie rozbiera się bardziej niż wymaga tego opracowywane miejsce bólowe.
 8. Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport prowadzi dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę danych w niej zawartych.
 9. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona na pisemny wniosek:
  1. Pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby pisemnie upoważnionej przez Pacjenta;
  2. zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  3. innym, upoważnionym na podstawie obwiązujących przepisów, podmiotom.

§5 OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport prowadzi dokumentację medyczną wyłącznie w formie elektronicznej.
 2. Za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty: − za każdą stronę wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,35 zł.

§6 ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport nie wykonuje świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych takich jak: NFZ.
 2. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych pobierane są od Pacjentów opłaty, których wysokość określona jest w załączniku do Regulaminu.

§7 PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, ZASADY REZERWACJI I ODWOŁYWANIA WIZYT

 1. Zapisanie się na wizytę oznacza akceptację przez pacjenta regulaminu Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport.
 2. W Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport przyjmowani są pacjenci, którzy dokonali rezerwacji wizyty: telefonicznie pod nr tel.: 609 013 614, przy pomocy kalendarza online, do którego odnośnik rezerwacji znajduje się na oficjalnej stronie internetowej gabinetu (fizjohealthcare.pl), za pośrednictwem serwisu internetowego „Booksy” lub mailowo na adres: kontakt@fizjohealthcare.pl.
 3. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz e-mail do kontaktu.
 4. Każdy pacjent po zapisaniu się przez kalendarz online otrzymuje potwierdzenie na podany w formularzu: adres e-mail jak i/lub na podany numer telefonu wiadomość SMS o pomyślnej rezerwacji wizyty oraz przypomnienie na 24 godziny przed umówioną wizytą.
 5. Usprawiedliwienie, że wiadomość e-mail bądź SMS potwierdzający nie przyszedł nie jest argumentem, ponieważ pamiętanie o zapisanej wizycie leży w obowiązku pacjenta.
 6. W przypadku błędu lub awarii kalendarza online Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport nie bierze odpowiedzialności za nieotrzymanie przypomnienia z wizytą.
 7. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie na co najmniej 24 godziny przed umówioną wizytą.
 8. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem serwisu „booksy” nie później niż na 12 godzin przed umówionym terminem.
 9. Odwołanie wizyty później niż 12 godzin przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny zabiegu. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty bądź nie zostanie zwrócona przedpłata (równowartość 50% ceny usługi), o którą pacjent może zostać poproszony przy zapisie na wizytę.
 10. W przypadku dwukrotnego niestawienia się w ustalonym terminie, podczas rezerwacji kolejnego zabiegu Pacjent zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 100% jego ceny, który przepada z chwilą niepojawienia się w umówionym czasie.
 11. W przypadku, kiedy pacjent odwołuje/anuluje 3 razy lub więcej na mniej niż 24 godziny przed, a nie był nigdy wcześniej w Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport, Gabinet zastrzega sobie prawo do nieakceptowania kolejnych wizyt.
 12. W przypadku, kiedy pacjent przychodzi na wizytę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaje przyjęty oraz zobowiązany jest do zapłaty 100% ceny usługi, na który został umówiony.
 13. Płatność za usługę jest określona w §8 regulaminu.
 14. Przed rozpoczęciem wizyty w Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia pandemicznego lub stan pandemii bądź, gdy będą wymagały tego przepisy prawa lub nadzwyczajna sytuacja, Pacjent zostanie poproszony o wypełnienie stosownych ankiet, poddanie się sprawdzeniu temperatury oraz dezynfekcji dłoni.
 15. Pacjent chcący umówić się na konsultację online, zobowiązany jest do wcześniejszego umówienia wizyty za pośrednictwem kalendarza online dostępnego po kliknięciu w umów wizytę, telefonicznie lub pisząc na adres e-mail: kontakt@fizjohealthcare.pl.
 16. Wizyty online prowadzone są za pośrednictwem platformy zoom.
 17. Płatność za konsultację online musi zostać uiszczona przed jej odbyciem zgodnie z §8 pkt 3 niniejszego regulaminu.

§8 FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA WIZYTĘ

 1. Pacjent ma prawo do wyboru formy płatności: gotówką, płatność kartą lub BLIK (bezgotówkowo).
 2. Pacjent rozlicza się z Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport przed odbyciem wizyty.
 3. Pacjent rozlicza się z Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport za konsultację online: podczas rezerwacji usługi online za pośrednictwem serwisu „Booksy”.

§9 PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

 1. W czasie korzystania z usług Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport, Pacjent ma prawo do:
  1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport,
  2. świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
  3. uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych, następstwach ich zastosowania lub zaniechania,
  4. pełnej dyskrecji jego osoby,
  5. pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu,
  6. wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.
 2. W czasie korzystania z usług Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport, Pacjent ma obowiązek:
  1. poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii,
  2. poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej fizjoterapii,
  3. przestrzegania zasad higieny osobistej,
  4. posiadania stroju sportowego lub innego dającego komfort oraz możliwość przeprowadzenia terapii,
  5. przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty,
  6. okazania skierowania na zabiegi (jeśli takie posiada) i dodatkowych wyników badań (USG, RTG, MRI itp.).

3. UWAGA! Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez Pacjenta informacji
o stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń fizjoterapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport Amadeusz Miąsik.

§10 REKLAMACJE

 1. Pacjent ma prawo do reklamacji usługi w terminie do 7 dni od wykonania zabiegu. Należy wysłać reklamację na adres e-mail: kontakt@fizjohealthcare.pl. W wiadomości e-mail należy dokładnie omówić i opisać przyczynę reklamacji. Reklamacja nie obejmuje takich powikłań jak: ból, złe samopoczucie, zaczerwienienie skóry, występowanie siniaków (wielkości paznokcia), uczulenia na składniki kosmetyków, uczulenia na klej zawarty w taśmach do kinesiotapingu.
 2. W terminie do 14 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, osoba odpowiedzialna za reklamacje jest zobowiązana do odpowiedzi na reklamację.

§11 PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Na terenie Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz bycia pod ich wpływem, a także zażywania środków odurzających.
 2. Pacjenci przebywający na terenie Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport zobowiązani są do poszanowania mienia będącego jego własnością oraz należącego do innych Pacjentów, jak również do zachowania czystości.
 3. Za zniszczenie mienia, o którym mowa w ust. 2, Pacjenci ponoszą pełną odpowiedzialność finansową.
 4. W Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport nie świadczy się usług seksualnych. Jakiekolwiek próby namawiania do nich skutkują przerwaniem zabiegu oraz pobraniem od Pacjenta opłaty w wysokości 100% jego wartości.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 2. Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O każdej zmianie Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem wiadomości SMS.
 3. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Regulamin zaktualizowany dnia: 01.01.2024
Cennik zaktualizowany dnia: 01.01.2024

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Cennik Świadczeń Fizjoterapeutycznych.

 

Załącznik nr 1 – Cennik Świadczeń Fizjoterapeutycznych

Ustala się następującą wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Usługi w gabinecie (Kinezyterapia):

L.p.

Nazwa Świadczenia

Czas wizyty

Opłata

1.

Diagnostyka i terapia Manualna

45-50 min

150 zł

2.

Terapia manualna (kolejna wizyta)

45-50 min

150 zł

3.

Rehabilitacja przed i pooperacyjna

45-50 min

150 zł

4.

Terapia blizny

30 min

140 zł

5.

Terapia stawu skroniowo-żuchwowego

30 min

140 zł

6.

Suche igłowanie

30 min

od 100 zł

7.

Kinesiotaping

30 min

od 40 zł

8.

Trening funkcjonalny

45-50 min

150 zł

 1. Zabiegi dla kobiet

L.p.

Nazwa Świadczenia

Czas wizyty

Opłata

1.

Terapia kobiet w ciąży

30 min

140 zł

2.

Terapia blizny po CC

30 min

140 zł

 1. Usługi w gabinecie (Fizykoterapia):

L.p.

Nazwa Świadczenia

Czas wizyty

Opłata

1.

Elektrostymulacja

30 min

60 zł

 1. Masaż:

L.p.

Nazwa Świadczenia

Czas wizyty

Opłata

1.

Masaż klasyczny pleców i kręgosłupa

30 min

120 zł

2.

Drenaż (masaż) limfatyczny – pneumatyczny

20 min

60 zł

 1. Usługi online:

L.p.

Nazwa Świadczenia

Czas wizyty

Opłata

1.

Konsultacja online

30 min

120 zł